Verzendbeleid

Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 15:00 uur worden doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen verwerkt en overgedragen aan de bezorgdienst. Hoewel we ons best doen om deze levertijd te handhaven, kan het voorkomen dat bepaalde producten tijdelijk niet op voorraad zijn, waardoor de levering iets langer kan duren. Indien we om welke reden dan ook niet in staat zijn om deze levertijd te halen, zullen we u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn gratis

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorgen van PostNL of DHL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden, nadat wij de bestelling hebben verwerkt en deze aan de bezorgdienst hebben aangeboden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 

Kan ik mijn bestelling ophalen?

Ja dat is mogelijk. Let op: dit is alleen op afspraak, wij nemen na je bestelling contact met je op. In je winkelmandje kun je aangeven als je hiervan gebruik wilt maken.

Ik heb mijn bestelling nog niet ontvangen

Je verwacht een pakje maar het werd nog niet geleverd. Dat is vervelend, maar geen zorgen. Check eerst de onderstaande punten:
 1. Check de Track & Trace code van het pakje : Controleer je levering via de track & trace-mail van PostNL of DHL
 2. Kijk het leveradres na : Heeft u het juiste afleveradres ingevuld? Zo niet, neem dan contact op met onze klantenservice.
 3. Controleer je brievenbus 

  Mogelijk heb je de bezorger gemist? Controleer dan je brievenbus. De bezorger laat een briefje achter na de eerste leverpoging met informatie over de locatie waar je je bestelling kan ophalen.

Indien je je bestelling niet kan traceren, dan vragen we je contact op te nemen met ons.

Wat zijn de verzendkosten?

Bij ons hoeft u geen verzendkosten te betalen, zelfs niet als u naar België verzendt. 

 Herroepingsrecht 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 30 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@slimmelaadpunt.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van slimmelaadpunt.nl, slimmelaadpunt.nl, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan slimmelaadpunt.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. slimmelaadpunt.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van slimmelaadpunt.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan slimmelaadpunt.nl.

 3. slimmelaadpunt.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan slimmelaadpunt.nl te verrekenen met een vordering op slimmelaadpunt.nl.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. slimmelaadpunt.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van slimmelaadpunt.nl, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

 2. Tot die tijd kan slimmelaadpunt.nl zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien slimmelaadpunt.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft slimmelaadpunt.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levertijd 

 1. De door slimmelaadpunt.nl opgegeven levertijden van 1 tot 3 werkdagen zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van slimmelaadpunt.nl.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij slimmelaadpunt.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Levering en overgang van risico 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan slimmelaadpunt.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan slimmelaadpunt.nl, bij gebreke waarvan slimmelaadpunt.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage en installatie

Hoewel slimmelaadpunt.nl zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

 • het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart slimmelaadpunt.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door slimmelaadpunt.nl geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door slimmelaadpunt.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant slimmelaadpunt.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen slimmelaadpunt.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat slimmelaadpunt.nl in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat slimmelaadpunt.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan slimmelaadpunt.nl.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling slimmelaadpunt.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als slimmelaadpunt.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan slimmelaadpunt.nl verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid slimmelaadpunt.nl

 1. slimmelaadpunt.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien slimmelaadpunt.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. slimmelaadpunt.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien slimmelaadpunt.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van slimmelaadpunt.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer slimmelaadpunt.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door slimmelaadpunt.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat slimmelaadpunt.nl in verzuim is. 

 3. slimmelaadpunt.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien slimmelaadpunt.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van slimmelaadpunt.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan slimmelaadpunt.nl kan worden toegerekend in een van de wil van slimmelaadpunt.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van slimmelaadpunt.nl kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor slimmelaadpunt.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat slimmelaadpunt.nl er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. slimmelaadpunt.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging leveringsvoorwaarden

 1. slimmelaadpunt.nl is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal slimmelaadpunt.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van slimmelaadpunt.nl. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat slimmelaadpunt.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar slimmelaadpunt.nl is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 22 maart 2023.

 

E-mail: info@slimmelaadpunt.nl

Telefoon: +31 85 760 49 25

Adres: Sergeant 48, 4208 AK Gorinchem, Nederland

KVK: 86584596

Btw-nummer: NL004309060B06

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 16:00